ท่ามกลางแสงระยับของรัตนชาติมากมายที่ประดับภายในทิพยานรถแก้วเวไชยันต์ มหาบุรุษกายสีเขียวนวลประทับนั่งบนราชอาสน์อย่าง