เมื่อนั้น พระยามังกรกัณฐ์วัยหนุ่มใจหาญได้พิจารณาราชคดีเสร็จกิจก็ผ่อนลมหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อย องค์เอ่ยโองการเลิกประชุมเสนาแห่งเมืองโรมคัลกลางพระราชวังวิจิตรซึ่งประดับไปด้วยผนังเดินน้ำทองวาดเป็นลวดลายพญานาคลอดไล้ขดตัวรอบเสาดังเช่นที่ปรากฏบนมงกุฎยอดนาคขององค์ ราชบัลลังก์สูงสง